Žádost o informace dle zákona o informacích k návrhu na odnětí ceny Františka Palackého předsedovi ústavního soudu, stížnost na pracovníky ústavního soudu spojená s návrhem na kárný podnět

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, adresa pro poštovní doručení Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 a Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, adresa pro poštovní doručení Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Předseda ústavního soudu

Policie ČR
Trestní podnět TČ zločinu nebo naopak pomluvy


Věc: žádost o informace dle zákona o informacích k návrhu na odnětí ceny Františka Palackého předsedovi ústavního soudu, stížnost na pracovníky ústavního soudu spojená s návrhem na kárný podnět

Vážený pane předsedo

1)    Přestože zákon o ústavním soudu uvádí, že o návrhu na kárný podnět a podání kárného návrhu na ústavní soudce rozhoduje toliko předseda ÚS a pro odnětí ceny Františka Palackého, kterou jste letos od Univerzity Palackého na návrh rektora obdržel, je tato věc zcela zásadní, o návrzích na kárné řízení za podvody soudců ÚS vůči členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) od cca 100 občanů a 3 nevládních organizací rozhodovaly v roce 2016 jiné osoby, než předseda. Je totiž teoreticky možné, byť se to nejeví býti pravděpodobným, že to není předseda ústavního soudu, kdo kryje zločince a podvodníky v talárech, kteří způsobili smrt, zabití, umučení a těžká ublížení na zdraví, k jejichž ochraně si organizovaná zločinecká skupina u nejvyššího státního zastupitelství, ministerstva spravedlnosti nejvyššího a ústavního soudu nejen vymyslela, že konopí je prekurzor a o možnosti mrzačit spoluobčany rozhoduje toliko členský stát EU, ale také zakázala vyšetřit spáchané zločiny doložené již v roce 2011 soudním znalcem, jak bylo opakovaně doloženo a v rozhodnutích justice o tom nenajdete v odůvodněních ani slovo stejně jako nenajdete žádné odůvodnění k netrestnosti skutku dle §§ 28 a 31 odst. 1 trestního zákoníku atd.  
2)    U ústavního soudu jsou těmito podezřelými spolupachateli zločinů soudci těchto níže uvedených senátů, které žádá Dušan Dvořák – viz příloha 1 – v následné ústavní stížnosti na další prekurzorové usnesení NS vyloučit, neb je absurdní, aby o stížnosti na popřední základních práv o svobod rozhodovali zločinci a podvodníci v talárech. Konkrétně jde o tyto kreatury právního státu na ústavním soudu účastné v těchto senátech: č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16
3)    O kárných podnětech rozhodovali generální sekretář  (např. SPR ÚS č.j. 3/16, 294/16, nebo např. 530/16) a poradce o správní agendu (např. např. SPR ÚS č.j. 3/16, 92/16 nebo 155/16)

Sdělte proto v souladu se zákonem o informacích nejlépe do 9. 9. 2016, kdy začíná v Olomouci na UP sraz absolventů a my budeme rektora UP Olomouc s dalšími absolventy a nevládními organizacemi žádat o odnětí ceny Františka Palackého člověku, který kryje případně zločiny a nejvyšší formu justiční korupce. Chceme však mít 100% jistotu, že jste či nejste rovněž spolupachatel zločinu. Dnes nám pan rektor napsal, že zapomněl uvést pravidla odnětí ceny, takže očekáváme, že predchozí a tato komunikace bude dostatečným argumentem. Důkazy o zločinech byly doloženy opakovaně a není třeba tvrdit, že někdo neumí česky.


I.              

Podáte, nebo nepodáte návrh na kárná řízení na soudce prekurzorových senátů č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16? Přestože jsou jejich zločiny nepromlčitelné, je –li ze zákona o ústavním soudu možné pouze určité období na podání kárného podnětu od rozhodnutí soudce, pak navrhněte pouze tyto soudce a ostatní podezřelé spolupachatele zločinu řešte dle vašich právních možností a toto nám sdělte.

II.

Vysvětlete, jak mohou být ústavní soudci ve stejném složení Fiala jako předseda, Suchánek jako zpravodaj a Filip jako třetí člen senátu soudci jak II., tak III. senátu, jako se stalo v posledních dvou ústavních stížnostech Dušana Dvořáka a Radomíry Dvořákové rozhodnutých opětovně bez odůvodnění a odmítnuté s odkazem, že konopí je prekurzor, v dubnu a květnu 2016, viz II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16. Nedošlo k popření práva na zákonného soudce kromě zapření tohoto práva na přístup k Soudnímu dvoru sdělením, že konopí je prekurzor, také tímto úkonem – tzn. nezákonnými manipulacemi se senáty a soudci, kteří věc projednají?Je vám známo, že v zákoně o prekurzorech konopí absentuje, vylučuje to judkatura a ani nařízení o prekurzorech nejde transponovat do zákona, což rovněž vylučují úmluvy a judikatura? Je vám známo, že zákon o léčivech a návykových látkách jsou důkazně a doložitelně technickými předpisy jejichž novelizace je ověřitelná ve věřejné databázi TRIS, když výše uvedení uvedení podvodníci tvrdí (aby věc nepředali Soudnímu dvoru), že ne, a to přes stanoviska relevantních úřadů, že jsou a novelizace podléhající notifikaci a nejde o žádný právní názor, ale fakt?


III.

Vysvětlete, jak může generální sekretář vydat rozhodnutí dne 18. 7. 2016 vůči cca 100 občanům žádajícím informace k výše uvedené justiční korupci a kartelu podávajících podnět na kárné řízení se soudci výše uvedených senátů pod jedním číslem jednacím č.j. SPR ÚS 92/16, když pod stejným číslem jednacím SPR ÚS 92/16, vydal rozhodnutí poradce pro správní agendu dne 31.3.2016 v jiné věci jednomu konkrétnímu občanu spolupracujícímu na výzkumu a žádající jako cca 150 dalších občanů naléhavé, veřejné a meritorní projednání stížností II. ÚS 3196/15 a III. ÚS 396/16, k čemuž še výše uvedení podvodníci v talátrech vůbec nevyjádřili.


Děkujeme

Dne 29. 8. 2016

Jménem výše uvedených nevládních organizací ve spolupráci s Ateliér ALF, z.s. a Art Language Factory, z.s  žádost podávají předsedové správních rad Konopí je lék,z.s. a Cannabis is The Cure, z.s. Miloslav Tetour, MCA a Dušan Dvořák, MMCA

Supervize
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s.

Na vědomí
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Klub absolventů Univerzity Palackého a Žurnál
Prekurzorová ČT a Rada ČT
Předseda nejvyššího prekurzorového soudu
Nejvyšší státní prekurzorový zástupce
Ministr prekurzorové spravedlnosti
Ministr prekurzorového vnitra
Hanácká prekurzorová media
Pachatelé zločinu a partneři


PřílohaDatum: 29. srpna 2016 2:17

Předmět: Žádost o informace ústavnímu soudu o vyloučení soudců, kteří jsou spolupachatelé zločinu


Je zákonné podat advokátem na tyto níže uvedené soudce patřící před kárný senát návrh na vyloučení ještě před vlastním řízením o ústavní stížnosti, nebo to mohu navrhovat až v rámci ústavní stížnosti?


Kontext žádosti, aby snad nešlo o pomluvu některých ústavních soudců, ne všichni kryjí zločiny

Za mne a za další dva členy výzkumu podali advokáti 7 meritorně totožných ústavních stížností, ve kterých bylo doloženo na důkazech porušení článků 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech, totiž, že soudci a státní zástupci zakazují vyšetřit spáchané zločiny doložené již  v roce 2011 soudním znalcem a k ochraně této justičně exekutivní krutosti si dokonce níže uvedení soudci vymysleli, že konopí je prekurzor a nic se nemusí hlásit do EU k výrobě konopných léčiv což je lež jako věž a dělali to vědomě.
 Hlavouni s razítky pak tento doložitelný kartel kryjí a myslí si, že se nebudou muset zodpovídat za spáchané zločiny.

  Sdělte tedy informaci, je v souladu se zákony a judikaturou, abych ještě před podáním další meritorně totožné ústavní stížnosti na další naprosto tragikomické usnesení NS č. 6 Tdo 323/2016 ve věci předložení sporu k Soudnímu dvoru požádal v zastoupení advokáta Ústavní soud o vyloučení těchto XY níže na plakátku uvedených talárových podvodníků a ochránců zločinu z šetření mé další ústavní stížnosti.


Pokud soudce vědomě lže, aby kryl zločin, jde o největší možnou formu justiční korupce. Toho se níže uvedení vědomě dopustili a vypouštěli z pusy jeden faul za druhým. Nejde o žádný právní názor, zabití a zmrzačení je to, co viděli níže uvedení členové organizované zločinecké skupiny na důkazech a zapřeli elementární lidskost, natož mezinárodní právo, ústavnost, zákony a judikaturu.
Níže uvedení spolupachatelé zločinu a  těch, co je kryjí,  přikládám na uvedeném návrhu na plakát pro grafické zpracování, kde právě zpracováváte kalkulaci, na České poště si teď také přivydělávají
Advokáta jsem ještě neurčil a lhůta běží -  k osmě opětovné lži o prekurzoru namísto konopí ústavními soudci?

Dne 28. 9. 2016 

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962,
trvale Konopí je lék, z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Příloha

Důkazy justiční korupce a kartelu soudců ústavního soudu s exekutivou v letech 2012 - 2016 č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, III. ÚS 34/13 (Growshop), II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a III. US 396/16

Justičně exekutivní kartel a korupci najdete kromě důkazů níže a stránek http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/  vysvětlenu souhrnně v nejčtenějším článku Hanáckého večeníku dne 17.6.2016 (sekce Nejčtenější http://www.hanackyvecernik.cz/komentujícího původně nadějné rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu ze dne 15.6.2016 č.j. S 265/2016 zahájit šetření k podnětu na kárná řízení se soudci Nejvyššího soudu pohaslé 22.6.2016 a předaného dne 7.7.2016 kvůli stížnosti k prošetření  ministru spravedlnosti, viz  http://nejvyssi-soud.blogspot.com
Celý text žádosti o informace ke kárným řízením od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v zastoupení pana Ing. Martina Dindoše podané dne 21.6.2016 na podatelně soudu najdete ZDE 

K níže uvedenému rozhodnutí předsedy NS ze dne 15.6.2016 sdělme, že rozhodnutí předat návrh na určení lhůty bylo předsedou senátu č.j. 6 Tdo 323/2016 rozhodnuto dne 30.6.2016.
Shrnutí: Ústavní stížnosti ve věci práva na výzkum Cannabisterapie a její aplikaci členů právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) byly vždy - kromě kauzy Growshop ve věci práva na prodej nejen pomůcek pro zahrádkáře konopí - odmítnuty projednat bez odůvodnění a soudy nikdy nedovolily projednat nedoloženou trestnost skutku a nedovolily položení předběžných otázek Soudnímu dvoru EU.  Stejně hanebně vždy jednal Evropský soud pro lidská práva  (čj. 66981/12, čj. 1332/13/, čj. 79490/13, čj. 20049/14, čj. 47921/2014,  čj. 41264/14 (Growshop) a čj. 57969/2015), přestože byl ESLP lékaři opakovaně žádán o přednostní projednání dle čl. 39 Jednacího řádu ESLP a bylo doloženo porušení Evropské úmluvy o lidských právech v článku 2 a 3 (právu na život a zákazu mučení), což justice i exekutiva dodnes arogantně ignorují a lze toto ověřit také na http://predseda-vlady.blogspot.com/ 

  • První ústavní stížnost č. j. II. ÚS 664/12  (první konfiskace ospělovské farmy dne 18. 9. 2009) podaná dne 20. 2. 2012 - najdete ZDE  Nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 13. 4. 2012 jako zjevně nedůvodné najdete ZDE Rozsudky Okresního soudu v Prostějově (27. 10. 2010) odvolacího soudu v Brně (9. 3. 2011) najdete ZDE  Usnesení Nejvyššího soudu (27. 10. 2011)  najdete ZDE   Usnesení obnovy řízení (6. 8. 2013) najdete ZDE  Odvolání proti usnesení (26. 5. 2015) o nezahájení obnovy řízení pro nové skutečnosti najdete ZDE 
  • Druhá ústavní stížnost č. j. IV. ÚS 4859/12 (druhá konfiskace ospělovské farmy dne 2. 9. 2010) podaná dne  24. 12. 2012najdete ZDE Opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 29. 5. 2013 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti - najdete ZDE
  •  Třetí ústavní stížnost č. j. II. ÚS 1311/13 (třetí konfiskace ospělovské farmy dne 29.8 2011) podaná dne  24. 4. 2013  najdete ZDE a opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 30. 5. 2013 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti - najdete ZDE
  • Čtvrtá ústavní stížnost č.j.  II. ÚS 289/14 (čtvrtá konfiskace dne 30.8. 2012) ze dne 22. 1. 2014  s desítkami aktivních odkazů jako důkazních listin najdete ZDE Opět nevyrovnání se ÚS s doloženou právní argumentací a odmítnutí stížnosti dne 22.2.2014 s odkazem na rozhodnutí o kriminálním jednání stěžovatele doloženém v (neodůvodněném) rozhodnutí první stížnosti - najdete ZDE 
  • Pátá ústavní stížnost č. j. I. ÚS 2431/15 podaná ke dni 7 výročí registrace odborné společnosti Konopí je lék,o.s. u ČR za Miloslava Tetoura dne 7. 8. 2008, najdete v angličtině  i s dodatky ZDE Podání bylo odmítnuto dne 10. 12. 2015 bez odůvodnění jako obvykle pro údajnou zjevnou nedůvodnost s vysoce kvalifikovaně zpracovaným podáním plným důkazů. Důkazy justiční korupce a zvůle najdete v  češtině i s dodatky ZDE 
  • Šestá klíčová ústavní stížnost č.j. II. ÚS 3196/2015 ze dne 28. října 2015 se sedmi dodatky odmítnutá projednat dne 14.4.2016 - najdete ZDE  
  •  Sedmá ústavní stížnost  č. j.  II. ÚS 396/2016 ze dne 4. 2. 2016  najdete ZDE  a klíčový dodatek ze dne 29. 4. 2016 najdete ZDE  Odmítnutá opětovně projednat dne 3. 5. 2016Studie prováděli (sestupně) ústavní prekurzoroví chemici mezinárodních úmluv v letech 2012 – 2016 ve složení. 


Team Prekurzor 7 (III. ÚS 396/2016)

RSDr. Radovan Suchánek, RSDr. Josef Fiala, RSDr. Jan Filip

Team Prekurzor 6 (II. 3196/15)

RSDr. Radovan Suchánek, RSDr. Josef Fiala, RSDr. Jan Filip

Team Prekurzor 5 (I. ÚS 2431/15)

RSDr. Ludvík David, RSDr. Kateřina Šimáčková, RSDr. David Uhlíř

Team Prekurzor 4 (II. ÚS 289/14)

RSDr. Stanislav Balík, Radovan Suchánek, RSDr. Jiří Zemánek

Team Prekurzor 3 (II. ÚS 1311/13)

RSDr. Stanislav Balík, RSDr. Jiří Nykodým, RSDr. Dagmar Lastovecká

Team Prekurzor 2 (IV. ÚS 4859/12)

RSDr. Vlasta Formánková, RSDr. Miloslav Výborný, RSDr. Michaela Židlická

Team Prekurzor 1  (II. ÚS 664/12)

RSDr. Pavel Holländer, RSDr. Dagmar Lastovecká, RSDr. Jiří Nykodým


Kromě toho byla rovněž jako zjevně nedůvodná označena zcela první ústavní stížnost na fotografii uvedeného vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka již v roce 2007 na porušení volebního práva, kdy exaktně s politology doložil až 4 násobné zvýhodnění velkých stran při rozdělení města Olomouc na obvody.  Usnesení o zjevné nedůvodnosti č. j.  I. ÚS 214/07  najdete ZDE Další ústavní stížnost Dušana Dvořáka ze dne 5. 4. 2016 č. j. II. ÚS 1091/2016 byla označena pouze za nedůvodnou -  najdete ZDE  

První dodatek ústavní stížnosti č. j. III. ÚS 396/16Ústavní soud ČR
Joštova 8, 660 83 Brno

Dodatek ústavní stížnosti

č. j. III. ÚS 396/16

ze dne 4. 2. 2016

navrhované z důvodu veřejného zájmu a ohrožení zdraví a života
projednat v ústním a naléhavém řízení

Stěžovatelka
Mgr. Radomíra Dvořáková, nar. 18. 5. 1963

Stěžovatel
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962

Společně bytem Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Zastoupeni
Mgr. Pavel Andrle
Advokát, ev. č. 13943
Kratochvílova 624/43
750 02 Přerov

I
Další důkazy naléhavosti řízení

1.    Ministerstvo zdravotnictví dne 14.3.2016 v rozhodnutí č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA, viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/,  uvedlo, že a) konopí není prekurzor, b) nařízení ES o prekurzorech nebylo a ani nemohlo být transponováno do zákona o návykových látkách a c) zákon o návykových látkách je technickým předpisem k výrobě konopí jako léku. Všechny tyto bez odůvodnění mylně odmítnuté ústavní stížnosti členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) č.j.  II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15 a naposledy dne 14.4. 2016 č. j. II. ÚS 3196/15 mylně tvrdily, že a) konopí je prekurzor, b) nařízení ES o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách a c) zákon o návykových látkách je technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, jak bylo mylně uvedeno v rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011. Tato výše uvedená mylná argumentace, že konopí je prekurzor etc., je však jediným způsobem, jak nepovolit přístup k Soudnímu dvoru EU k položení předběžných otázek a doložení hrubého porušení unijního práva. Takové jednání Nejvyššího soudu je v rozporu s právem na spravedlivý proces, zákonného soudce a trestu toliko na základě zákona.  S ohledem na fakt, že ministerstvo zdravotnictví odmítá vydat informace, kvůli kterým pak nejen členové výzkumu vedou tolik trestních řízení, byla dne 7. 4. 2016 podána na MZ ČR žaloba, viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/ Dodnes například nejde vydat povolení k výrobě konopných léčiv, jednotlivé pojmy zákona si protiřečí, nebo mají neznámý výklad, ministerstvo odmítá sdělit, kdo produkuje a kontroluje kvalitu cca 50 kg. konopných drog k výzkumu, které jsou každý rok za ČR hlášeny OSN apod.

 

2.    V příloze zasíláme žádost cca 50 občanů o naléhavé a veřejné (ústní) projednání předmětné ústavní stížnosti z důvodu ochrany života a zdraví nejen stěžovatelů.


3.    Stěžovatel byl dne 18.4.2016 Policií ČR Olomouckého kraje podeváté od roku 2010 bez jakékoliv zákonné opory obviněn v souvislosti s konopím (č.j. KRPM-51906/PŘ-2016-141211) a dne 22. 4. 2016 zahájeny úkony desátého trestního řízení v souvislosti s konopím, kdy policie opětovně u uznané odrůdy konopí (Fedora) naměřila nad limit THC (č.j. KRPM-55329-2/TČ-2016-140573-205). Dne 21.4.2016 předseda Nejvyššího soudu v rozhodnutí č.j. ZIN 38/2016 uvedl, citujme: "...Nejvyšší soud dosud problematiku vážení rostlin a způsobu měření THC v něm obsaženém v judikatuře neřešil. Trestním kolegiem NS ani plénem NS nebylo dosud zaujato stanovisko k otázkám, jakým způsobem mají orgány činné v trestním řízení správně vážit zajištěné rostliny konopí a jakým způsobem mají následně v těchto rostlinách měřit obsah THC“, viz http://nejvyssi-soud.blogspot.com


4.    Rovněž Policie ČR vůbec nemá představu, která ze zcela odlišných metod měření obsahu THC v konopí je zákonná, zda metoda používaná např. v Jihomoravském kraji, kdy konopí váží a obsahy látek tuhých částí konopí (?!) dopočítávají, nebo jako v Olomouckém kraji, kdy konopí vůbec ani nezváží, což vysvětluje extrémní úbytky stěžované ve všech trestních řízeních od roku 2009.  Současně policie dokládá, že odmítá vydat stanovisko k výše uvedeným tvrzením, nebo ke stanovisku ředitele Kriminalistického ústavu, který tvrdí, že se konopí měří na obsah THC podle toho, jak ho kdo užívá, což je důkaz naprosto nemístné kreativity v trestním právu. Viz rozhodnutí policejního prezidia ze dne 4.4.2016 č.j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140 a ze dne  21.4.2016 č.j. PPR-9144-4/ČJ-2016-990140 na http://ministr-vnitra.blogspot.com/


5.    Přes řady stížností od roku 2010 na zneužívání funkce úřední osoby a podnětů na kárné/trestní řízení se soudci a státními zástupci za odmítání vyšetření závažných trestných činů způsobených konfiskacemi konopí nevinným občanům, stále na tyto trestní podněty již 6 let státní zastupitelství vůbec nereagují a odmítají je vyšetřovat, a to jak okresní, tak krajská, vrchní státní zastupitelství, ani nejvyšší státní zástupce v tomto nevidí pochybení, viz podání nevládní organizace Art Language Factory,o.s. podílející se na výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) ze dne 10. 4. 2016 http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ KSZ Brno opětovně dne 4. 4. a 15. 4. 2016 pod č. 1 KZN 1922/2015 a 13.4.2016 č.j. SIN 16/2016 vědomě nepravdivě uvedlo, že spáchané zločiny projednal Nejvyšší soud v dovoláních stěžovatele  č.j. 11 Tdo 181/2015 a 8 Tdo 1231/2011, viz http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/, když pro toto tvrzení neexistuje v uvedených usneseních Nejvyššího soudu žádný důkaz. 


6.    Stejně tak ve věci nešetření spáchaných zločinů nevidí pochybení ani policie, ani ministr a ministerstvo vnitra, viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/ s doloženým rozhodnutím ze dne 11.4.2016 č.j. MV-52891-2/KM-2016 se sdělením, že pokud věc šetřilo státní zastupitelství, nemůže policie nic konat. Že SZ a justice věc vždy tyto trestní podněty zakazují vyšetřovat, bylo doloženo opakovaně. Stejně tak reaguje odbor dohledu Ministerstva spravedlnosti, který opakovaně odmítá uznat porušení zákona, naposledy dne 8.2.2016 č.j. MSP-136/2016-OJD-DPH a dne 9.3.2016 č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12, viz stížnosti ministru vnitra od nevládních organizaci ze dne 21.3.2016 na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/


7.    Soudem určená lékařka stěžovatele k ochranné léčbě MUDr. Dagmar Přikrylová podala opětovně dne 15. 2. 2016 návrh na ukončení ochranné léčby a uvedla dalšími důkazy násilí páchaného na členech výzkumu, stěžovateli a rodině stěžovatele, viz http://cannabis-research.blogspot.com/
II.

Návrh na vyloučení

Stěžovatelé se domnívají, že soudce zpravodaj Radovan Suchánek nemůže být nestranný a být zpravodajem této ústavní stížnosti, neboť opětovně odmítl řádně meritorně projednat vysoce kvalifikovaně zpracovanou ústavní stížnost stěžovatele, naposledy pak 14. 4. 2016 č. j. II. ÚS 3196/15, v níž bylo navrhováno, aby se pro podjatost vyloučil a jako soudce zpravodaj společně se senátem dne 14. 4. 2016 pod č. j. II. ÚS 3196/15 opětovně rozhodl o ústavní stížnosti bez odůvodnění, když bylo doloženo toliko porušení Listiny základních práv a svobod včetně porušení práva na život a zákaz mučení. Z doložené zvůle soudkyně Otrubové z OS Prostějov z roku 2012, která v dané doložené ústavní stížnosti jednala v rozporu s rozsudkem NS, leč toto usnesení nebylo meritem řízení, pak bylo dne 14. 4. 2016 pod č. j. II. ÚS 3196/15 zkonstruováno účelové tvrzení vyznívající tak, že snad stěžovatel nepodal ústavní stížnost ve včasné lhůtě.

Pokud má být Soud zárukou ústavnosti, není zákonné tolik let ignorovat porušování principiálních základních práv a svobod garantovaných Listinou jako je právo na život a zákaz mučení.

Dušan Dvořák, MMCA a Mgr. Radomíra Dvořáková
Is. Pavel Andrle, advokát