Ústavní soud odmítl jako zjevně nedůvodnou také ústavní stížnost vězněného předsedy odborné společnosti Miloslava Tetoura a opětovně bludně tvrdil, že konopí je prekurzor, ZDE. 

Jak Ústavní soud uvedl v bodě 22 nálezu sp. zn. II. ÚS 1009/08 ze dne 8. ledna 2009, za výkon svévole považuje i takové jednání soudu poslední instance aplikujícího normy komunitárního práva (tj. dnes unijního práva), který si zcela opomene položit otázku, zda by neměl vznést předběžnou otázku k Soudnímu dvoru, přičemž její opomenutí řádně neodůvodní včetně posouzení výjimek, které vypracoval ve své judikatuře Soudní dvůr. Jinými slovy jde o případ, kdy soud nebere vůbec v potaz pro něj závaznou existenci kogentní úpravy obsažené v čl. 267 Smlouvy o fungování Evropské unie. Ústavní soud se dále odvolal na vymezení svévole v judikatuře německého Spolkového ústavního soudu: "Jde o svévoli, jestliže: (1) Došlo k zásadnímu porušení povinnosti předložit předběžnou otázku. O zásadním porušení se dá mluvit v okamžiku, kdy rozhodující soud posledního stupně měl sám pochybnosti ohledně správného výkladu komunitárního práva, přesto se však neobrátil na ESD (pozn.: dříve Evropský soudní dvůr, dnes Soudní dvůr Evropské unie), (2) Rozhodující soud se úmyslně odchýlil od ustáleného výkladu dané otázky ESD, ale přesto nezahájil řízení o předběžné otázce a (3) Neexistovala (nebo zatím neexistuje) ustálená judikatura ESD k dané otázce nebo tato judikatura nepokrývá celou problematiku. Neexistenci ustálené judikatury Spolkový ústavní soud dovozuje ze skutečnosti, že danou otázku lze vyložit odlišně, nežli tak učinil soud aplikující komunitární právo v daném případě" (Bobek, M.: Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES. Praha, C.H. Beck, 2004, s. 49).


V nálezu sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. listopadu 2011 Ústavní soud dále odkázal na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (dále jen "ESLP") ve věci Ullens de Schooten a Rezabek proti Belgii ze dne 20. září 2011, č. 3989/07 a 38353/07, v němž ESLP vyvodil, že čl. 6 odst. 1 Úmluvy ukládá vnitrostátním soudům povinnost odůvodnit z pohledu aplikovaného práva svá rozhodnutí, kterými odmítá předložit předběžnou otázku. Funkce ESLP pak spočívá v zajištění toho, aby před ním zpochybňované rozhodnutí o odmítnutí bylo náležitě odůvodněné s ohledem na výjimky stanovené judikaturou Soudního dvora. Konopí a inventura našich snů, tužeb a skutečností.

."........................ moje dcera, moje žena, já, a s námi statisíce lidí tohoto státu máme své sny.

Sníme o tom, že námi zvolení političtí zastupitelé a představitelé našeho státu se přestanou okamžitě po svém zvolení měnit na bezpáteřní chamtivce bez kousku cti v těle.

Sníme o tom, že náš sociálně-zdravotnický systém se opět změní na službu všem nemocným a bezmocným, kde již o životě a smrti nebude rozhodovat výše konta postiženého.

Sníme o tom, že lidská práva nebudou jen z nutnosti do preambule Ústavy vloženou větou, ale že i v naší zemi budou dodržována.

Sníme o tom, že Právo a Spravedlnost se opět stanou synonymem téhož, a ne zcela rozdílnými pojmy.

Sníme o tom, že i staří, nemocní a nemajetní budou opět bráni jako lidé, a ne jen jak obtížná sběř..

Sníme o tom, že staří a nemocní lidé se budou moci léčit tím, co jim pomáhá, a ne jen tím, co farmaceutickým firmám a na ně navázaným politikům přináší zisky.

Američané na Martina Luthera Kinga za jeho sen poslali střelce.

Česká vláda ani Parlament na nás střelce neposílají.

To je pod jejich úroveň. Oni prostě jen dělají, že ten nářek bezmocných neslyší.


Účinek je ale stejný.


Citace Zdeněk Majzlík:
Zdroj: http://majzlik.blog.idnes.cz/


Nobel Price for Pavel Rychetsky.? Cannabis is Precursor! "Cannabis is cannabis. Dušan Dvořák, Open Royal Academy"


 Kaple Božího těla, Olomouc, 8.června 2016

Yes. Cannabis is Precursor for my Nobel Prize, click here! (rozsudky a usnesení české justice, že konopí je chemická látka k výrobě chemických drog-prekurzor, aby porušení práva Společenství proti výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék, odbornou společnost Konopí je lék,z.s. založili Dušan Dvořák, Marek Saktor, Radomíra Dvořáková a další. Důkazy justičně exekutivní korupce a kartelu předsedy Ústavního prekurzorového soudu ČR Pvla Rychetského (jen Dušan Dvořák, vedoucí výzkumu Konopí je lék, podal od roku 2007 - 2017 celkem 10x ústavní stížnost, byl od roku 2010 celkem 10 x obviněn za výrobu a distribuci konopných drog, od roku 2012 - 2017 se jej pokouší justice zbavit právní způsobilosti a zavřít do ústavu přes protesty znalců, lékařů, rektorů, rodiny a kolegů, s advokáty podal 10x podal stížnost na Evropský soud pro lidská práva, odmítnuto projednat) a předsedy Nejvyššího soudu ČR Pavla Šámala a Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a také v archivu organizovaného zločinu předsedy Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského ZDE
cccc

Cannabis or Precursor?

Důkazy korupce a kartelu justice s exekutivou ve věci konopí od 14.7.2004 do 19.1.2017 najdete ZDE
 

STOP! Cannabis is The Precursor! No Court of Justice.Důkazy korupce a kartelu justice s exekutivou ve věci konopí od 14.7.2004 do 19.1.2017 najdete ZDE
 y
 y
y